Мисия

Мисията на СНЦ “Дом на науката и техниката” е утвърждаване на демократични ценности, правила и норми в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено, достъпно и разнообразно по своята форма и съдържание обучение съответстващо на националните традиции и съчетано с Европейските измерения за учене през целия живот.
Насочване на подрастващите и младежите към техническите ценности и творчество за подпомагане на икономиката на държавата.