Основни функции и задачи

Основни функции и задачи
на СНЦ “Дом на науката и техниката” – Враца

Да представлява научно-техническата интелигенция пред държавни институции и пред неправителствени организации от страната и чужбина;
Да създава условия за конкретна и целенасочена творческа дейност на научно-техническите и проектантски колективи на специалистите и изобретателите, за решаване на проблеми свързани с многообразната дейност на организацията;
Да оказва съдействие и стимулира творческа активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите;
Да набира, обработва и предоставя на своите членове актуална информация за наши и световни научно-технически постижения;
Да управлява и развива материално-техническата си база;
Да популяризира дейността и постиженията на организацията и своите членове у нас и чужбина;
Да прилага и контролира спазването на Кодекса за професионална етика на инженерите.