Основни цели на СНЦ “Дом на науката и техниката” – Враца

Да обединява и подпомага усилията на съставящите го членове за издигане на научно-техническо равнище на икономиката и на техния обществен престиж за професионалното им израстване;
Да отстоява интересите на своите членове пред държавните органи и други професионално-творчески и обществени организации;
Да утвърждава организацията като институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери, икономисти, селскостопански специалисти, техници, учени и изобретатели;
Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове;
Да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси;
Да съдейства за развитие на гражданско общество, демократични практики и неправителствения сектор;
Активно да участвува във формирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа и икономическа политика в региона;
Да подпомага професионалното израстване на младите хора и тяхното интегриране в обществото;
Да осъществява действия за запознаване на българските специалисти със съответната нормативна база на ЕС, както и да създава и развива международни контакти за интегриране на редовните членове със сродни организации за съвместна работа по международни проекти;
Да участва в процеса за привеждане в съответствие с правото на ЕС на действащото законодателство на Република България в областта на научно-техническото сътрудничество, както и да участва активно в дейностите на държавните органи, свързани с европейската интеграция.
Да подпомага малките и средни предприятия в развитието и усъвършенстването на стопанската им дейност.