Новини

„Бележник 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“

          Дом на науката и техниката бе домакин на представянето на доклад на Национална мрежа за децата - „Бележник 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Събитието се провежда за пета поредна година и за първи път представянето се състоя едновременно в 8 региона в страната.
          Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на над 20 ангажимента, които държавата сама е поела към децата у нас. Областите, които „Бележник“ оценява са пет: Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето; Семейна среда и алтернативни грижи; Здравеопазване; Образование и Правосъдие. Докладът на НМД се издава в две версии: популярна – предназначена за широката общественост, включително децата и експертна – насочена към специалистите и институциите.
          Тази година се отчита слаб напредък в държавните политики за децата и средният годишен успех е „Среден“ 3.28. Но все пак трябва да се отчете, че това е най-високата средна годишна оценка на „Бележник“ през годините до момента. За сравнение миналата година успехът на държавата беше 3.20.
          Председателят на УС на ДНТ – Враца г-ца Евелина Васкова представи оценката за напредъка в раздел „Правосъдие”, който в бележника е оценен с „Добър 3.54”.
          „Във Враца скоро ще има изградена „синя стая”. Имаме прокурори и съдии, които преминаха през подготовка, за да се занимават с деца, но е нужен нов закон”, заяви г-ца Васкова. Тя припомни, че сега десйтваща законова рамка е гласувана през далечната 1958 година и досега Законът за борба с противообществените прояви е променян 29 пъти.
          В област „Правосъдие“ се полагат усилия и има ясна заявка за реформа в системата на детското правосъдие, но в същото време все още няма реална промяна и липсва координация между действията на различните институции по темата.
          Най-високата оценка е в област „Здравеопазване“ – Добър 3.58, а най-високо оценената подобласт е „Болнична и доболнична помощ“ с Добър 4.04. Положителната промяна е въвеждането на допълнителни изследвания за новородените бебета и децата в предучилищна и училищна възраст. Създадени са и Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве към областните многопрофилни болници за осигуряване на комплексно обслужване на бременни и деца.
          Най-ниската оценка в „Бележник 2016“ е в област „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – Среден 2.91, а най-ниско оценената подобласт е недискриминация със Слаб 2.00. За пета поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация срещу деца; страната ни продължава да бъде една от трите страни членки на ЕС, които нямат специализиран омбудсман по правата на детето; продължава да има практики на дискриминация и неравно третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение на достъпа им до качествено образование, здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.
          Област „Семейство и алтернативни грижи“ е с оценка Среден 3.00, тъй като въпреки заявения ангажимент от страна на държавата, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето и семейството.
          Областите „Образование“ и „Правосъдие“ получават еднакви оценки – Добър 3.54. Като успех в област „Образование“ се отбелязва приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, но преждевременното отпадане на деца от училище продължава да бъде изключително тревожно.    
          Тази година при изготвянето на „Бележник“ Национална мрежа за децата се допита и до децата и младите хора като проведе 9 фокус-групи и онлайн допитване, в която се включиха 120 деца на възраст между 12 до 18 г. от цялата страна. Децата поставиха най-висока оценка в област „Правосъдие“ и по-специално в ангажимента на държавата за запознаване на децата с безопасността в интернет. Оценката на децата в тази област е 3.88. Децата пишат най-слаба оценка на държавата в област „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, като подобласт „Детска бедност“ получава оценка Среден 2.61.
          Освен, че отправя критики към отговорните институции, „Бележник 2016“ дава и препоръки за подобряване на ситуацията. В него се предлагат 10 възможни решения на 10 нерешени задачи. В популярната версия на доклада се предлагат и „Малки стъпки към голямата промяна“ – съвети, как всеки от нас може да помогне за подобряването на благосъстоянието на децата на България в ежедневния си живот.

 

<< Върнете се на предишната страница