Насърчаване на предприемачеството – възможност за нов старт

Проект „Насърчаване на предприемачеството – възможност за нов старт”, на стойност 33 801 Евро, изпълнен с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и правителството на Република България. Проекта е осъществен в периода юни 2007 – март 2008 г. в партньорство с „Олимпия” ООД.

Основната цел на проекта бе да създаде предпоставки за понижаване нивото на безработица сред трудоспособното население в Община Враца чрез насърчаване на предприемачеството за стартиране на собствен бизнес и в последствие създаване на нови работни места чрез обучение и консултации. Повишаване нивото на частната инициатива.

В изпълнение на проекта бяха обучени 24 безработни лица в трудоспособна възраст в специалност „Предприемачество и мениджмънт”. Те бяха консултирани относно съществуващите пазарни ниши в област Враца и за изготвяне на бизнес планове. Бяха разработени 6 бизнес плана. Бенефициентите придобиха предприемачески и управленски умения, както и умения и познания за идентифициране на предприемаческа инициатива, самоопределяне и самоусъвършенстване. Обзаведоха се две учебни зали.