Еразъм+

По-атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от "Дом на науката и техниката" - Враца по Проект№2015-1-BG01-KA102-014149 на програма „Еразъм+“на ЕС

"Дом на науката и техниката" - Враца е партньор в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение по проект “Подкрепа за професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз. Проектът е насочен към по-качественото и атрактивно професионално образование и обучение съобразно съвременните изисквания и очаквания на потребителите. Предоставя се възможност на участниците за запознаване с иновативни педагогически подходи с фокус върху обучаемите, подобряване на капацитета и въвеждане на съвременни инструменти и практики за обучение на работното място. Обучителните дейности и обмена на опит с организации в сферата на професионалното образование и обучение в чужбина ще допринесат за повишаването на интерактивността на професионалната подготовка и мотивацията на обучителите от партньорските организации, участващи в Националния консорциум.

Вследствие на проекта се очаква да се:

•Развие професионалното обучение като се въведат нови иновативни практики в средата за обучение на партньорите;

•Подготвят обучителите на партньорските организации за прилагане на нови инструменти, методи и организация на обучение;

•Адаптират и приложат новите професионални знания и умения в учебните програми на участниците;

•Обогатят и усъвършенстват езиковите умения на участниците в обмена на опит;

•Обогатят дейностите на съществуващата мрежа на национално ниво на научно-техническите съюзи (НТС) и развитието й в мрежа на европейско ниво с участието на нови европейски партньори;

•Обмени опит и ресурси между членовете на партньорската мрежа чрез споделяне на програми, онлайн обучители и др.


За повече информация:
http://barsconsult.bg/projects/podkrepa-cpo

Партньори:

БАРС Консулт – Координатор на Националния консорциум
http://barsconsult.bg

Evropska rozvojova agentura – Република Чехия
http://eracr.cz

Global Skills Network - Испания
http://www.europeworkexperience.com/home.html

Дом на науката и техниката - Враца
http://dnt-vratza.com/

НТС – Инженеринг - Пловдив
http://www.hst.bg/bulgarian/nst.htm

Териториална организация на НТС - Русе
http://www.nts-ruse.org

Териториална организация на НТС – Ямбол
Доверете се на традицията!
http://www.nts-yambol.org