Създаване на център за подкрепа на младежки инициативи на ромския етнос от Община Криводол

Проект „Създаване на център за подкрепа на младежки инициативи на ромския етнос от Община Криводол”, на стойност 140 472.50 Евро, изпълнен с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и правителството на Република България. Проекта е осъществен в периода април 2007 – март 2008 г., в партньорство с Община Криводол.

Основна цел на проекта бе да допринесе за социалната и икономическа интеграция и да създаде предпоставки за устойчива заетост на етническата малцинствена група на ромите от Община Криводол, като група в неравностойно положение на пазара на труда, чрез схеми за целенасочено професионално обучение и целенасочени дейности за бизнес подкрепа.

В резултат от изпълнение на проекта бе структуриран, оборудван, обзаведен и заработи Център за подкрепа на земеделски инициативи в Община Криводол. Обособи се опитно поле в с. Галатин. Закупена е земеделска техника за ЦПЗИ Криводол. Разработени са учебни програми по „Общи земеделски умения”, „Билкарство”, „Трайни насаждения” и „Предприемачество”. Разработени са и разпространени наръчници по „Билкарство”, „Трайни насаждения” и „Предприемачество”. 60 безработни от ромския етнос са обучени в общи земеделски умения. По 30 безработни представители на ромския етнос са преминали специфично професионално обучение по всяка от специалностите „Билкарство”, „Трайни насаждения” и „Предприемачество”. Предоставени са 200 часа консултации на бенефициентите по проекта, на стартиращи и работещи земеделски стопани. Сформиран е екип за управление на ЦПЗИ в Криводол.