Нови възможности за алтернативна заетост в община Козлодуй

Проект „Нови възможности за алтернативна заетост в община Козлодуй”, на стойност 47 593.60 Евро, изпълнен с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и правителството на Република България. Проекта е осъществен в периода април 2006 – януари 2007 г. в партньорство със „Заводски строежи Козлодуй” – АД.

Основна цел на проекта бе повишаване възможностите за алтернативна заетост в Община Козлодуй чрез квалификация и преквалификация.

В рамките на проекта 30 безработни, регистрирани в Бюро по труда – Козлодуй придобиха умения по три професии: кофражист, зидар и арматурист. 10 работника от фирмата-партньор „Заводски строежи Козлодуй” АД бяха преквалифицирани в работници „Вътрешни облицовки и настилки”. В рамките на краткосрочно обучение и 3 мотивационни срещи 30 бенефициенти бяха запознати с методите за енергоспестяване чрез строителни ремонти и термоизолация, като алтернативна форма на бизнес. Проекта осигури адекватно обучение за нуждите на работодателите.