Център за обучение и консултиране на младежи в социална изолация Община Оряхово

Проект „Център за обучение и консултиране на младежи в социална изолация Община Оряхово”, на стойност 39 888.80 Евро, изпълнен с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и правителството на Република България. Проекта е осъществен в периода април 2005 – януари 2006 г. в партньорство с Община Оряхово и „Строителна компания” ООД.

Основната цел на проекта е чрез местна инициатива за заетост да се даде възможност на дългосрочно безработни младежи да започнат работа в строителна фирма за изграждане на Център за обучение и консултиране на младежи в социално изолация.

В резултат от проекта се пригоди и оборудва Център за обучение и консултиране на младежи в социално изолация. 15 безработни младежи бяха обучени в техника на безопасност и здравословни и безопасни условия на труд и получиха начални познания по строително-ремонтни умения. Получените от младежите познания подобриха тяхната адаптивност и пригодност за реализиране на пазара на труда. След приключване на проекта бе осигурена постоянна работа на 25% от бенефициентите. Създаде се постоянно действащ обучително консултативен център, който ще покрива нуждите от обучение в общините Оряхово и Мизия.