Учене през целия живот и професионално образование и обучение в сферата на малкия и среден бизнес

Проект „Учене през целия живот и професионално образование и обучение в сферата на малкия и среден бизнес”, на стойност 37 800 Евро, изпълнен с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и правителството на Република България. Проекта е осъществен в периода юни 2005 – март 2006 г. в партньорство със „Спектър” АД – София.

Основна цел на проекта бе подобряване адаптивността и конкурентноспособността на безработни младежи, преподаватели и инструктори чрез прилагане на системата за учене през целия живот, в съответствие с динамиката на пазара на труда.

В рамките на проекта 6 преподаватели бяха обучени за работа с модерно оборудване и нови технологии, а 6 инструктори на фирмата партньор придобиха педагогически умения. Разработена бе програма за обучение, съобразена с рамкова програма „Е” на МОН, адаптирана към потребностите на целевата група. Бе проведено 4-ри месечно обучение на 20 безработни младежи, които придобиха втора степен на професионална квалификация по специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес”. Бяха разработени 6 бизнес плана при работа в екип. След завършване на проекта повече от 25% от обучените се реализираха на пазара на труда.